Kartläggning, genomförande och uppföljning

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bygga på en kartläggning av arbetsförhållandena.

Vid kartläggning kan uppgifter tas fram ur personalregister, organisationsplaner, budget och annan statistik.

Kartläggningen ska mynna ut i en handlingsplan, som är en del av myndighetens verksamhetsplan.

Ett ständigt pågående utvecklingsarbete

Psykologiska och sociala problem på arbetsplatsen kan påverka förekomsten av hot och våld och otillåten påverkan. Alltför hög arbetsbelastning, trötthet, stress, konflikter eller hög sjukfrånvaro kan öka risken.

Medarbetarsamtal eller enkäter om utsatthet eller rädsla för hot och våld och otillåten påverkan kan vara till hjälp.

Arbetsplatsmöten, medicinska hälsokontroller, tekniska mätningar eller analyser av ohälsa, olyckor och allvarliga tillbud är andra metoder att motverka risker för hot och våld och otillåten påverkan.

Man kan ta hjälp av företagshälsovården eller använda något av de många enkätinstrument, som finns för att följa utvecklingen av arbetsmiljön.

Många myndigheter följer utvecklingen med hjälp av instrument för årliga arbetsmiljömätningar. Dessa innefattar inte alltid frågeställningar rörande förekomsten av hot och våld och otillåten påverkan och bör i sådana fall kompletteras.

Handlingsplan och uppföljning

Går inte problemen att åtgärda direkt gör man en handlingsplan. Där står vad som ska göras, vem som ansvarar för att det blir gjort och när det ska vara klart. Denna handlingsplan kan utgöra en del av den samlade verksamhetsplanen på myndigheten och respektive enheter.

Skyddsombuden ska medverka i arbetet med handlingsplanen. Den kan till exempel ta upp behovet av att se över rutiner, förändra arbetet, utbilda medarbetare eller införa ny teknik.

När åtgärderna är genomförda ska de följas upp och utvärderas. Om riskerna sedan finns kvar eller om nya risker har dykt upp måste man sätta in fler åtgärder.

En uppföljning av arbetsmiljön avser

  • Handlingsplanens (verksamhetsplanens) innehåll
  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet.

De uppföljningar som sker av hot och våld och otillåten påverkan bör således vara integrerad med övriga uppföljningar av verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö. Detta för att åtgärds- och förändringsbehovet ska kunna överblickas och prioriteras i ett sammanhang.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bygga på en kartläggning av arbetsförhållandena.

Vid kartläggning kan uppgifter tas fram ur personalregister, organisationsplaner, budget och annan statistik.

Kartläggningen ska mynna ut i en handlingsplan, som är en del av myndighetens verksamhetsplan.

Ett ständigt pågående utvecklingsarbete

Psykologiska och sociala problem på arbetsplatsen kan påverka förekomsten av hot och våld och otillåten påverkan. Alltför hög arbetsbelastning, trötthet, stress, konflikter eller hög sjukfrånvaro kan öka risken.

Medarbetarsamtal eller enkäter om utsatthet eller rädsla för hot och våld och otillåten påverkan kan vara till hjälp.

Arbetsplatsmöten, medicinska hälsokontroller, tekniska mätningar eller analyser av ohälsa, olyckor och allvarliga tillbud är andra metoder att motverka risker för hot och våld och otillåten påverkan.

Man kan ta hjälp av företagshälsovården eller använda något av de många enkätinstrument, som finns för att följa utvecklingen av arbetsmiljön.

Många myndigheter följer utvecklingen med hjälp av instrument för årliga arbetsmiljömätningar. Dessa innefattar inte alltid frågeställningar rörande förekomsten av hot och våld och otillåten påverkan och bör i sådana fall kompletteras.

Handlingsplan och uppföljning

Går inte problemen att åtgärda direkt gör man en handlingsplan. Där står vad som ska göras, vem som ansvarar för att det blir gjort och när det ska vara klart. Denna handlingsplan kan utgöra en del av den samlade verksamhetsplanen på myndigheten och respektive enheter.

Skyddsombuden ska medverka i arbetet med handlingsplanen. Den kan till exempel ta upp behovet av att se över rutiner, förändra arbetet, utbilda medarbetare eller införa ny teknik.

När åtgärderna är genomförda ska de följas upp och utvärderas. Om riskerna sedan finns kvar eller om nya risker har dykt upp måste man sätta in fler åtgärder.

En uppföljning av arbetsmiljön avser

  • Handlingsplanens (verksamhetsplanens) innehåll
  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet.

De uppföljningar som sker av hot och våld och otillåten påverkan bör således vara integrerad med övriga uppföljningar av verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö. Detta för att åtgärds- och förändringsbehovet ska kunna överblickas och prioriteras i ett sammanhang.