Hot och våld - en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Det systematiska arbetsmiljöarbetet, förkortat SAM, är en metod att systematiskt arbeta med arbetsmiljön genom att i det dagliga arbetet:

 • Uppmärksamma och ta hänsyn till både psykologiska och sociala förhållanden och arbetsmiljöfrågor av social karaktär
 • Fatta beslut och genomföra åtgärder så att de anställda varken skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt.

Med systematiskt menas att arbetsmiljöarbetet ska planeras och dokumenteras. Både i arbetsmiljölagen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete framgår att grunden för SAM är att:

 • Undersöka
  Kartlägga verksamheten för att få reda på hur den fungerar.
 • Bedöma
  Vilka förhållanden och situationer som kan innebära risker i verksamheten.
 • Åtgärda
  Bestämma vad som ska göras på kort och på lång sikt för att förebygga olika risker i arbetsmiljön
 • Följa upp
  Arbetsgivare, ansvariga chefer, fackliga ombud och skyddsombud följer upp besluten och ser till att de genomförs.

Arbetet med hot och våld och otillåten påverkan faller inom ramen för denna systematik och grundsyn och kan därför ske integrerat med övrigt arbetsmiljöarbete.

Om hot och våld är vanligt i speciella arbetssituationer är det viktigt med skriftliga instruktioner. Det ska finnas rutiner för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vad menas med en god arbetsmiljö?

Arbetsmiljön ska anordnas på ett sådant sätt att risker minimeras.

Det finns både ett säkerhetsperspektiv – riskminimering – och ett demokratiperspektiv som rör myndighetens uppdrag. Båda perspektiven gynnas av en säker och trygg arbetsmiljö.

Att beskriva ideala arbetsförhållanden är inte lätt. Ett bra sätt är att komplettera riskbedömningen med en beskrivning av ett önskvärt, positivt tillstånd. De som arbetar med arbetsmiljöfrågor kan exempelvis bjuda in så många som möjligt att med egna ”bilder” beskriva den ideala arbetsmiljön. Bilderna bör undvika att uttryckas i termer av ”inte”, utan ska beskriva ett bra tillstånd.

Evidensbaserad riskbedömning för hot och våld

 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet, förkortat SAM, är en metod att systematiskt arbeta med arbetsmiljön genom att i det dagliga arbetet:

 • Uppmärksamma och ta hänsyn till både psykologiska och sociala förhållanden och arbetsmiljöfrågor av social karaktär
 • Fatta beslut och genomföra åtgärder så att de anställda varken skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt.

Med systematiskt menas att arbetsmiljöarbetet ska planeras och dokumenteras. Både i arbetsmiljölagen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete framgår att grunden för SAM är att:

 • Undersöka
  Kartlägga verksamheten för att få reda på hur den fungerar.
 • Bedöma
  Vilka förhållanden och situationer som kan innebära risker i verksamheten.
 • Åtgärda
  Bestämma vad som ska göras på kort och på lång sikt för att förebygga olika risker i arbetsmiljön
 • Följa upp
  Arbetsgivare, ansvariga chefer, fackliga ombud och skyddsombud följer upp besluten och ser till att de genomförs.

Arbetet med hot och våld och otillåten påverkan faller inom ramen för denna systematik och grundsyn och kan därför ske integrerat med övrigt arbetsmiljöarbete.

Om hot och våld är vanligt i speciella arbetssituationer är det viktigt med skriftliga instruktioner. Det ska finnas rutiner för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vad menas med en god arbetsmiljö?

Arbetsmiljön ska anordnas på ett sådant sätt att risker minimeras.

Det finns både ett säkerhetsperspektiv – riskminimering – och ett demokratiperspektiv som rör myndighetens uppdrag. Båda perspektiven gynnas av en säker och trygg arbetsmiljö.

Att beskriva ideala arbetsförhållanden är inte lätt. Ett bra sätt är att komplettera riskbedömningen med en beskrivning av ett önskvärt, positivt tillstånd. De som arbetar med arbetsmiljöfrågor kan exempelvis bjuda in så många som möjligt att med egna ”bilder” beskriva den ideala arbetsmiljön. Bilderna bör undvika att uttryckas i termer av ”inte”, utan ska beskriva ett bra tillstånd.

Evidensbaserad riskbedömning för hot och våld