Riskbedömning

För att skapa en trygg och säker arbetsplats måste man ha kunskap om riskerna. Myndighetens arbete med att bedöma risker är grunden för att kunna förebygga och förhindra hot och våld och otillåten påverkan. Det finns många olika begrepp inom detta område, vilket kan leda till viss förvirring. De tre begrepp som kommer att användas här är riskinventering, riskanalys och riskbedömning.

Riskinventering
Riskinventering innebär att identifiera risker eller hinder som kan bidra till att områden i verksamheten påverkas negativt. Riskinventeringen kan göras genom att samla information från chefer och medarbetare, till exempel genom enkätundersökningar, medarbetarsamtal, skyddsronder och arbetsplatsträffar.

Riskanalys
När inventeringen är färdig genomförs en riskanalys för varje identifierat område. Riskanalysen går ut på att, oftast i seminarieform, förutse möjliga oönskade händelser som kan tänkas inträffa inom vart och ett av områdena.

Riskbedömning
När alla händelser redovisats genomförs en bedömning av riskerna. Vad blir konsekvensen om händelsen skulle inträffa? Och hur sannolikt är det? Riskbedömningen visar vilka medarbetare som är utsatta, när hot och våld och otillåten påverkan kan förekomma och vad som kan inträffa. Riskbedömningen resulterar i ett antal åtgärder som genomförs och sedan följs upp.

Mallar & checklistor

 

Att bedöma risker för hot och våld

För att skapa en trygg och säker arbetsplats måste man ha kunskap om riskerna. Myndighetens arbete med att bedöma risker är grunden för att kunna förebygga och förhindra hot och våld och otillåten påverkan. Det finns många olika begrepp inom detta område, vilket kan leda till viss förvirring. De tre begrepp som kommer att användas här är riskinventering, riskanalys och riskbedömning.

Riskinventering
Riskinventering innebär att identifiera risker eller hinder som kan bidra till att områden i verksamheten påverkas negativt. Riskinventeringen kan göras genom att samla information från chefer och medarbetare, till exempel genom enkätundersökningar, medarbetarsamtal, skyddsronder och arbetsplatsträffar.

Riskanalys
När inventeringen är färdig genomförs en riskanalys för varje identifierat område. Riskanalysen går ut på att, oftast i seminarieform, förutse möjliga oönskade händelser som kan tänkas inträffa inom vart och ett av områdena.

Riskbedömning
När alla händelser redovisats genomförs en bedömning av riskerna. Vad blir konsekvensen om händelsen skulle inträffa? Och hur sannolikt är det? Riskbedömningen visar vilka medarbetare som är utsatta, när hot och våld och otillåten påverkan kan förekomma och vad som kan inträffa. Riskbedömningen resulterar i ett antal åtgärder som genomförs och sedan följs upp.

Mallar & checklistor

 

Att bedöma risker för hot och våld