Rapportera alltid

Det finns flera anledningar till varför man alltid ska rapportera en incident, oavsett hur liten den är eller hur allvarligt den uppfattas av den drabbade eller av arbetsgivaren. Med ett fungerande system kan incidentrapporteringen användas till:

 • Akuta insatser när en incident har inträffat
  Forskning visar att ju snabbare arbetsgivaren/chefen sätter in insatser desto mindre blir de negativa effekterna för den som drabbats.
 • Grund för riskanalyser och riskbedömningar
  Systemet för incidentrapportering är till hjälp vid arbetet med kontinuerliga riskanalyser och riskbedömningar.
 • Grund för förebyggande arbete
  Det finns två viktiga frågor att ställa sig inför ett förebyggande arbete; vad är det vi vill skydda och vad är problemet? Incidentrapporteringen är ett bra system för att få en överblick över vad medarbetarna utsätts för i arbetet och vilka som är mest utsatta.
 • Statistik – förändring över tid, se mönster
  Ett system för incidentrapportering gör det möjligt att under längre tid följa upp organisationens riskanalyser, riskbedömningar och förebyggande arbete. Därmed kan man bedöma om det fungerar bra eller inte. Statistiken kan också fungera som en varningsklocka för vad som är på väg att hända, vilket ger möjlighet att sätta in åtgärder i tid.

Om hot och våldshändelsen inneburit en arbetsskada ska den anmälas till Försäkringskassan. Här anmäler arbetsgivaren enligt Socialförsäkringsbalkens 42:a kapitel 10 §. 

Allvarliga hot och våldshändelser ska enligt 3 kap. 3a § arbetsmiljölagen (AML) rapporteras till Arbetsmiljöverket. Detta ska ske skyndsamt – inom 24 timmar.

Exempel på allvarliga hot och våldshändelser kan vara:

 • Ett hot om våld, om händelsen inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, till exempel knivhot eller hot med skjutvapen.
 • Mordhot som upplevs som allvarligt menat, annat hot om våld mot person eller svårare fall av mobbning.

Länk till anmälan av arbetsskada

Det finns flera anledningar till varför man alltid ska rapportera en incident, oavsett hur liten den är eller hur allvarligt den uppfattas av den drabbade eller av arbetsgivaren. Med ett fungerande system kan incidentrapporteringen användas till:

 • Akuta insatser när en incident har inträffat
  Forskning visar att ju snabbare arbetsgivaren/chefen sätter in insatser desto mindre blir de negativa effekterna för den som drabbats.
 • Grund för riskanalyser och riskbedömningar
  Systemet för incidentrapportering är till hjälp vid arbetet med kontinuerliga riskanalyser och riskbedömningar.
 • Grund för förebyggande arbete
  Det finns två viktiga frågor att ställa sig inför ett förebyggande arbete; vad är det vi vill skydda och vad är problemet? Incidentrapporteringen är ett bra system för att få en överblick över vad medarbetarna utsätts för i arbetet och vilka som är mest utsatta.
 • Statistik – förändring över tid, se mönster
  Ett system för incidentrapportering gör det möjligt att under längre tid följa upp organisationens riskanalyser, riskbedömningar och förebyggande arbete. Därmed kan man bedöma om det fungerar bra eller inte. Statistiken kan också fungera som en varningsklocka för vad som är på väg att hända, vilket ger möjlighet att sätta in åtgärder i tid.

Om hot och våldshändelsen inneburit en arbetsskada ska den anmälas till Försäkringskassan. Här anmäler arbetsgivaren enligt Socialförsäkringsbalkens 42:a kapitel 10 §. 

Allvarliga hot och våldshändelser ska enligt 3 kap. 3a § arbetsmiljölagen (AML) rapporteras till Arbetsmiljöverket. Detta ska ske skyndsamt – inom 24 timmar.

Exempel på allvarliga hot och våldshändelser kan vara:

 • Ett hot om våld, om händelsen inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, till exempel knivhot eller hot med skjutvapen.
 • Mordhot som upplevs som allvarligt menat, annat hot om våld mot person eller svårare fall av mobbning.

Länk till anmälan av arbetsskada