introduktion

Hot på jobbet är en hemsida som vänder sig till tjänstemän inom staten. De kan vara chefer, specialister inom personal- eller säkerhetsfunktioner, skyddsombud, fackliga representanter eller medarbetare.Läs mer

Här finns information om det som kallas otillåten påverkan, det vill säga trakasserier, hot, våld och korruption, som utförs av personer utanför myndigheten och som är riktat mot anställda eller myndigheten som sådan. Hemsidan ger råd och tips om hur man kan hantera och motverka sådan påverkan.

Syftet med hemsidan är att på ett lättillgängligt sätt

  • Tillhandahålla verktyg för utvecklingsarbete
  • Sprida kunskaper om möjligheter att motverka otillåten påverkan
  • Inspirera de lokala parterna till insatser
  • Utgöra en portal inom ämnet med länkar och hänvisningar till relevanta publikationer

Partsrådet/Satsa friskt och Brottsförebyggande rådet (Brå) har i samarbete utvecklat denna webbplats och en handbok mot otillåten påverkan. Brå har gett ut handboken (se publikationer) och Partsrådet ansvarar för webbplatsen.

På Partsrådets hemsida www.partsradet.se finns mer material kring arbetsmiljöfrågor.

Att förebygga hot och våld och otillåten påverkan kräver betydligt mer än att ta fram policys och handlingsplaner. Det handlar om att skapa medvetenhet och om att få till stånd en inlärningsprocess. I en organisation där det finns risk för hot och våld och otillåten påverkan bör man ständigt arbeta förebyggande och systematiskt med dessa frågor.
När en incident inträffar är det viktigt att ha tydliga rutiner att följa. Ansvarsfördelningen i fråga om vem som gör vad behöver vara tydlig för alla på myndigheten. Om den drabbade själv vet vilken hjälp han eller hon kan få, fungerar rutinerna som en trygghetsfaktor.
Hur man bemöter en person som har blivit utsatt för hot och våld kan vara avgörande för hur han eller hon klarar av att bearbeta det som har hänt. På längre sikt handlar de uppföljande åtgärderna bland annat om incidentrapportering, som ger ett värdefullt underlag för det förebyggande arbetet.